• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Beste toekomstig lid,

Op deze pagina kan je je aanmelden voor een lidmaatschap bij PBC Boomgaardshoek. Naast deze digitale mogelijkheid kan je eventueel ook in de sporthal zelf vragen naar een (papieren) inschrijfformulier. Welkom bij onze mooie vereniging!

Hieronder vind je voorwaarden die horen bij een lidmaatschap van PBC Boomgaardshoek. Kijk ook hier voor meer informatie over onze vereniging en verschillende abonnementen.

Voorwaarden inschrijving

 • Een seizoen bestaat uit 10 maanden en loopt van september tot en met juni.
 • Tijdens het lidmaatschap ben je jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie.
  Wanneer je in de loop van een seizoen lid wordt, ben je slechts gehouden tot het
  betalen van de resterende maanden van het seizoen. Bijvoorbeeld: je wordt lid in
  december, dan betaal je 6/10 deel.
 • Het lidmaatschap wordt, tot beëindiging ervan, stilzwijgend verlengd voor ieder
  volgend seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het
  secretariaat te geschieden vóór 1 juli van ieder jaar. Indien je het lidmaatschap opzegt
  op of na de genoemde datum, ben je gehouden tot het betalen van het gehele volgende seizoen.
 • Met het aanvaarden (=door te betalen) van dit lidmaatschap ga je akkoord met de
  hoogte van het contributiebedrag en de wijze van betaling geldende binnen de
  vereniging. Het moment waarop de betaling ontvangen is door de vereniging is de
  datum van aanvang van het lidmaatschap. Door het lidmaatschap aan te vragen/te
  aanvaarden ga je akkoord met de Statuten van de vereniging en zal u deze naleven.
 • U zult alle verdere verplichtingen nakomen die omschreven staan in de statuten en het huishoudelijk reglement van P.B.C. Boomgaardshoek. Hierin is onder andere opgenomen dat je automatisch toestemming geeft tot het publiceren van foto’s etc. op de website en in overige media. Eveneens is hierin opgenomen dat ieder lid verplichte bardiensten moet draaien gedurende het seizoen. Indien je deze bardiensten niet wil draaien, betaal je een afkoopsom van €40. 
 • Leden onder de 18 jaar moeten dit formulier door één van de ouders/verzorgers
  laten ondertekenen.
 • Je wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
 • P.B.C. Boomgaardshoek is onder geen beding aansprakelijk voor materiële en/of
  letselschaden welke ontstaan aan leden en/of bezoekers van P.B.C. Boomgaardshoek.
 • Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en dient eenmalig te worden voldaan met het eerste
  contributiegeld. Het inschrijfgeld is niet van toepassing op het kennismakingsabonnement en de strippenkaart. 
 • Als je kiest voor betaling in meerdere termijnen dienen de automatische
  incassokosten (€2,25 per incasso, op jaarbasis bedragen deze kosten €11,25) te worden voldaan met contributiegeld.

Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan P.B.C. Boomgaardshoek om zijn/haar IBAN-rekeningnummer de contributie af te schrijven (inclusief € 10,- inschrijfgeld en eventueel € 11,25 automatische incasskosten).

Eenmalige incasso:

  • Senioren:                           €263
  • Jeugd (vrij/zon)              €171
  • Studententarief (vr/zo)               €133
  • Studententarief (di/vr/zo)          €175

In vijf termijnen (incasso)

  • Senioren                          5x  €54,85
  • Jeugd (vrij/zon)            5x  €36,45
  • Studententarief  (vr/zo)          5x  €28,85
  • Studententarief (di/vr/zo)     5x €37,25

Let op! Op de hierboven genoemde bedragen zal nog eenmalig €10,- inschrijfgeld (m.u.v. kennismakingsabonnement en strippenkaart) in rekening worden gebracht.

Je keus voor het type abonnement en incasso kan je onderaan het inschrijfformulier aangeven.

Inschrijvingsformulier lidmaatschap PBC Boomgaardshoek